วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นครั้งที่4ในปี 2566 ณ หอประชุม สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้ตัวแทนเกษตรกรนำไปปลูก ไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อสร้างอาหารโปรตีนในชุมชนการออกหน่วยคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างรวดเร็วครบวงจร โดยกิจกรรมในวันนี้มีคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืช คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ คลินิกยางพารา คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข รวมถึงการออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer

โดยเกษตรกรผู้เข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละคลินิก ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในไร่นาเพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน อันจะเกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2