วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

“ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล  พร้อมปักหมุดศูนย์กลางอุตฯไมซ์สู่คลาด GMS”

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mokong Institute: M1 ) จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล พร้อมปักหมุดศูนย์กลางอุตฯไมซ์สู่ตลาด GMS”

      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม แอดลิปจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังของภาคีหลักที่ต้องการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของอุตฯไมซ์ในภาคอีสานให้มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าแห่งภาคอีสาน พร้อมต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion -(GMS) อันประกอบด้วยประเทศ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน)

       คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย, ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้ เผยถึงนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ภาคอีสานทั้ง 3 จังหวัดไมซ์ซิตี้ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี ด้วยแผนยกระดับงานไมซ์ระดับนานาชาติว่า ปี พ.ศ. 2556 “อีสานไมซ์”จะยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของจุดหมายปลายทางด้วยความหลากหลายอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ประสบการณ์ที่คุ้มค่าภายใต้ธีม “Experience the Magic of ISANMICE : สัมผัสประสบการณ์ไมซ์ใหม่” ด้วยแกนหลักเอกลักษณ์ฉพาะอีสานที่โดดเด่น ไม่เหมือนใครของ  DNA แบบอีสาน และ Soft Power (5Fs) F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดีทัศน์, F-Fashion การ ออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย, F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลก ทางทีเส็บพร้อมกลยุทธ์ 3 ส. คือสร้างงานทีมีศักยภาพตามนโยบายขับเคลื่อนอัตลักษณ์การตลาดเชิงพื้นและความต้องการของภาคธุรกิจ, ส่งเสริมงาน ผ่านการดึงงานที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติเข้ามาจัดในพื้นที่ ที่จะสามารถนัก หมุดเป็นจุดหมายปลายทางในพื้นที่อีสานได้อย่างอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนงานที่จัดงานในพื้นที่ให้เจริญเติบโต และยกระดับให้เป็นงานระดับภูมิภาคต่อยอดสู่งานระดับนานาชาติต่อไป

     โดยทั้ง 3 จังหวัดไมซ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ทุก รูปแบบ อย่างเช่น ศูนย์ประชุมฯไคซ์ อีกทั้งคนในอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่นี้ มีความเข้าใจ Eco system ของไมซ์ และเข้าใจบทบาทการขับเคลื่อนไมซ์เพื่อเศรษฐกิจ ปักหมุดให้อีสานเป็นพื้นที่จัดการประชุมและงานแสดงสินค้า รวมทั้งงานเทศกาล อีเว้นท์แห่งอาเซียน

      ซึ่งคุณอารีรัตน์มนตรีปรีชาชัย ย้ำว่า จากห่วงโซ่คุณค่าการจัดงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งาน แสดงสินค้า รวมถึงงานเทศกาลเมกกะอีเวนท์ สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมได้ทั้งระบบและทั่วถึง อีสานจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ อีสานเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง ภายในปี 2570

       คุณสง่า สัตนันท์ ผู้จัดการโครงการ แผนกอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เผยถึงการผนึกความร่วมมือของภาคีหลักในอุตสาหกรรมไมซ์ของ ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมในภูมิภาค โดยคำนึงถึง 4 องค์ประกอบหลัก คือ อันดับแรก คือ การสร้างพื้นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความเป็นเลิศโดยสร้างสถานที่สำหรับการฝึกอบรมพร้อมการพัฒนาทักษะรวมถึงการสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญ อันดับต่อมา คือ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคีหลักของ อุตสาหกรรมไม่โดยประเทศสามารถสร้างสหภาพกับภาคธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และทรัพยากร รวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกัน ลำดับที่ 3 การสร้างศักยภาพทางวิจัย และนวัตกรรม โดยร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันและสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ สุดท้าย คือ การส่งเสริม การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นภายใต้แพลทฟอร์มการจัดงานแสดง สินค้าที่พร้อมเชื่อมต่อและสร้างโอกาสระหว่างผู้ประกอบการไทยและกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง,

      คุณวิศวชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ ศูนย์ประชุมฯไดซ์ เผยว่า ศูนย์ประชุมฯใครขัดพร้อมจัดงานทุกรูปแบบด้วยมาตรฐานสากล อาทิ  ISO9001, TMVSและ AMVS  ผนวกกับพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 ราย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมปักหมุดศูนย์กลางของอุตฯ ไมซ์ เชื่อมสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) นำความเจริญผ่านแพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้า เพราะด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งขอนแก่นตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการตั้งอยู่ใกล้กับประเทศต่างๆ ทำให้ขอนแก่นเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคนี้ และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้แพลทฟอร์ม การ

แสดงสินค้าจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการซื้อขาย อีกหนึ่งไฮไลท์ คือ การเป็นศูนย์กลางของเอ็นเตอเทนเมนท์แห่งภาคอีสาน โดยมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศขนทัพมาจัดแสดงอยู่เสมอ

         คุณ วิศวชนนท์ ยังเผยถึงแผนในอนาคตของศูนย์ประชุมฯไดซ์ ที่จะขยายธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าให้ครบทุกมิติ เพื่อ ให้บริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว โดยเริ่มเฟสแรกในครึ่งปีหลังนี้กับอีกบทบาทในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า โดยโชว์แรก คือ งาน บียอนด์ พูด เอ็กซ์โป 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 7-9 กันยายน 2556 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Food, Feature to Fight” เป็นการนำาเสนอความหลากหลายของอาหาร (Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหาร ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Feature) ให้สามารถต่อสู้ (Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน ต่อด้วยงานมูเตลู เอ็กซ์โป 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะเป็นงาน แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุกศาสตร์ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง ไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตด้านต่างๆ อาทิ การเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ และโชคลาภ ที่ครบครันที่สุดในภาคอีสาน

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตฯไมซ์จะยกระดับและ ปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการสนับสนุนขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2