วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

กรมการขนส่งทางบกกำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศตรวจรถโดยสารสาธารณะทุกคัน พร้อมทั้งดำเนินมาตรการ Social distancing

02 มิ.ย. 2020
537

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในรถโดยสารสาธารณะต่อเนื่อง อาทิ ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสารและที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามจังหวัดต้องลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8-คค ที่ web.dlt.go.th/t8/ เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584
สำหรับการให้บริการประชาชนที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนใช้บริการออนไลน์ของ ขบ. เช่น บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th หรือการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ต้องมีการอบรม ขบ. ได้เปิดให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com เพื่อลดขั้นตอนการอบรมที่สำนักงานขนส่ง เมื่อมีประกาศเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ 

Loading