วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศผ่อนปรนให้ขนส่งคนหรือสิ่งของข้ามจังหวัดช่วงเคอร์ฟิว อนุญาตให้รถออกก่อน 23.00 น. ถึงปลายทางหลัง 03.00 น. ห้ามขึ้นลงระหว่างทาง

03 มิ.ย. 2020
335

ราชกิจจานุเบกษา แพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 17/2563 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อกำหนดให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ทั้งการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด และจุดตรวจเพื่อบัคับใช้มาตรการในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดต่อไป

ส่วนการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยยานพาหานะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. สามารถเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ โดยต้องแสดงหลักฐานรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัด ระบุรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ผู้ขับขี่ พนักงานประจำรถ เส้นทางและตำบลเดินทาง ชนิดและรายการสินค้า หรือบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร ควบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น

ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงจากยานพาหนะในห้วงเวลาเคอร์ฟิว เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/128/T_0054.PDF

Loading