วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการสอบทานและการวางแผนจัดทำ ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมอาอัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอน วิธีการ กระบวนการการจัดทำ ITA ของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ฝึกปฏิบัติการจัดทำ ITA ของหน่วยงานรัฐ ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานจริง ตามกระบวนการปฏิบัติงานการจัดทำ ITA ของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และส่งเสริมการจัดอบรม สัมมนา ส่วนราชการภายในประเทศ ในการดำเนินการการจัดทำ ITA งานของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยอาจารย์สมหญิง แตงโสภา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ในระดับ A และ AA 2 ปีซ้อนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการการจัดทำ ITA ของหน่วยงานรัฐให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ตรวจสอบภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 9
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ชี้ทริคการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9