วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ค้นหา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทา

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มี.ค. 2023
AISอุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือETDAสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลกออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ จัดกิจกรรม “1212 ETDA Workshopสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ภายใ