วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ศาลปกครองกลาง มัดรวมเทคนิค แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 1

08 มิ.ย. 2024
41

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำสัญญา การบริหารสัญญา แนวปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนหนังสือสั่งการคู่มือตาม ว124 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการตอบข้อหารือ การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ งานก่อสร้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่น วิธีคัดกรองผู้ประกอบการ การป้องกันการทิ้งงาน การเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา ตัวอย่างคดีและแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือสั่งการใหม่ ๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในขั้นตอนกระบวนการ ของการบริหารสัญญา นำความรู้การบริหารสัญญาไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ชี้เทคนิค ขั้นตอน การบริหารสัญญา การควบคุมพัสดุการจำหน่ายพัสดุ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารพัสดุ การแก้ไขปัญหาได้

190317-0-1-1200x675

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ได้ถ่ายทอดความรู้ด้าน กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, สัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง, หน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการทุจริตที่ประเด็นปัญหาข้อตรวจพบในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย, ปัญหาทางปฏิบัติแนวทางในการดำเนินคดีปกครองที่เกี่ยวกับการทำสัญญาและการบริหารสัญญา คำวินิจฉัยของศาลปกครอง ความรับผิดทางระเมิด ตัวอย่างคดี แนวทางวินิจฉัยศาลปกครอง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัสดุ และสัญญาทางปกครองหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

190315-0-1200x675 447788272-1005766998218763-3064012667537009560-n

  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษานิติกรรมสัญญา กสทช. เป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติการจัดทำขอบเขตของงานทั้งโครงการในการบริหารจัดการงานพัสดุ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมเทคนิคต่างๆ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างเข้มข้น

S-2039855-0-1200x900

 ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือสั่งการใหม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในขั้นตอนกระบวนการ ของการบริหารสัญญา สามารถนำความรู้การบริหารสัญญาไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน การบริหารสัญญา การควบคุมพัสดุการจำหน่ายพัสดุ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารพัสดุ การแก้ไขปัญหาได้

ภาพ : นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ , นายทิวากร กาเจริญ
ข่าว : นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้