วันพุธ, 27 กันยายน 2566

สำนักบริการวิชาการ มข. อบรม การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 2 – 3 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ เพื่อให้ อปท. สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม “การสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบรายงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ กล่าวถึงสิ่งที่จะได้รับการอบรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งที่ยังไม่ได้จัดทําหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการสามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอน วิธีการและแนวทางตามที่กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงรูปร่างและตําแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพที่แสดงถึงตําแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินภายในเขตปกครองที่สามารถช่วยในการจัดทําให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ”

 407 total views,  1 views today