วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 กฟผ. นำโดย นายประวิทย์ เลิศโกวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง (อกส.) พร้อมผู้บริหารโครงการและผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ เขื่อนสิริธร จ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “อกส. สร้างฝายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อชุมชนมั่นคง”ณ ชุมชนบ้านคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ,มีนายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์หัวหน้ากองติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายก่อสร้างระบบส่งฯกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ,กำนัน ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมการร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน้ำ ถือว่าเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ เมื่อมีฝนตกฝายจะทำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ทำให้บริเวณดังกล่าวมี ความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชุมชนต่อไป
กฟผ.ได้ตะหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของทุกคนในประเทศ ดังนั้นไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และให้ความสำคัญกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและระบบส่ง กฟผ.จึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการ “สร้างฝายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อชุมชนมั่นคง” ซึ่งมีการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และ ชุมชนใกล้เคียงในพื้นก่อสร้างของ กฟผ. ได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสร้างจิตส้านึกให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้ำ

Loading