วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ทน.ขก. ร่วมยินดี คณะกรรมการบริหารซอนต้าขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล นายวราดล พัฒน์ดำรงจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (นายกฤษฏ์ สว่างไสว, ดร.โกเมน กันตวธีระ, ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) และรองปลัดเทศบาล (นางกฤษณา แสนสอาด,นายสุปัทม์ ทองรัตน์) ร่วมแสดงความยินดีกับการสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2563-2565 ของสโมสรซอนต้าขอนแก่น นำโดย นางนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น สโมสรซอนต้าขอนแก่นก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2534 โดยการประสานงานของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต คณบดีในขณะนั้น มีซอนเชี่ยนรัชนี อ้วนไตร เป็นนายกก่อตั้ง ซึ่งสโมสรมีคณะผู้บริหารภายใต้การนำของนายกสโมสรมีวาระบริหาร 2 ปี นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่นคนปัจจุบัน คือ ซอนเชี่ยนนันทกา ขันตีแก้ว ปัจจุบันซอนต้าประเทศไทยมีทั้งหมด 18 สโมสร อยู่ในภูมิภาค 6 แห่งและในกรุงเทพ 12 แห่ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา จัดตั้งอยู่ในภูมิภาค17 ของซอนต้าสากล ซอนต้าสากลเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2462 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 35,000 คน จากกว่า 1,200 สโมสร ใน 67 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยนักธุรกิจและวิชาชีพในระดับบริหารจากสาขาอาชีพต่างๆ สโมสรซอนต้าขอนแก่น เป็นองค์กรในสังกัดซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของสตรีผ่านกิจกรรมและ การรณรงค์ และมีพันธกิจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งยึดมั่นในปณิธานของ Zonta International เพื่อส่งเสริมสถานภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรี ด้วยการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการฝึกอาชีพ การให้การศึกษา ทุนการศึกษาและคำปรึกษา รวมถึงการรณรงค์ยุติการกระทำรุนแรงต่อสตรี รณรงค์ยุติการท้องในวัยรุ่น และการผลักดันเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

Loading