วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น

22 เม.ย. 2021
293

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 /ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หล้า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะทำงานสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีค้นหาศักยภาพชุมชนเป้าหมาย คสป.ปี 2564 ด้านการท่องเที่ยวตามกระบวนการพัฒนา 5 ด้าน โดยมีรองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทสไทย สำนักงานขอนแก่น ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผู้แทนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังผาดำ เข้าร่วมเวที ณ บ้านวังผาดำ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ) และ น.ส.จุฑาวรรณ ลาจันทึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สำคัญในการจัดเวทีในครั้งนี้ ได้แก่
1) คณะทำงานพร้อมให้การสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงระบบ การบริหารธุรกิจทางน้ำ (ล่องแก่ง) การทำแผนประชาสัมพันธ์และการตลาด
2) ประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อน ได้แก่ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การล่องแก่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ของฝากของที่ระลึก) อาหารพื้นถิ่น
3) การนำเสนอแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ บทบาทสำคัญของอำเภอภูผาม่าน ความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่านจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยมี นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล พัฒนาการอำเภอภูผาม่านและคณะ ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมตัวอย่างในพื้นที่อย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading