วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

!!!แนะนำคนดีศรีสังคมไทย..รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน ปีบริหาร2563-2567 ( 4 ปี)

21 เม.ย. 2020
2085

ขอแนะนำคนดีศรีสังคมไทยวันนี้..รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน ปีบริหาร2563-2567 ( 4 ปี)

1.    ประวัติการศึกษา

1.1       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528
1.2       ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532
1.3       วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2534
1.4       Certificate of training Fellowship in Nephrology. Royal Children Hospital, University of Melbourne, Melbourne, Australia. พ.ศ. 2542-2544.
1.5       การศึกษาหรือฝึกอบรม หรือวิทยาฐานะทางวิชาชีพอื่น ๆ
1.5.1                   Honorary Professor of Pediatric Medicine and Hospital Management in the Third Affiliated Hospital of Guangxi University. 2016 – Present

1.5.2 การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์: วาระการประชุม CEO เรื่อง Centricity ของผู้ป่วย (สิงคโปร์) 2018

1.5.3 การประชุมทางการแพทย์ไทย – ชาริต์ (กระบี่, ประเทศไทย) 2561

1.5.4 โปรแกรมการเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (University of South Florida, USA) 2013

1.5.5                   การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Bangkok, Thailand) 2009

1.6                      รางวัลเกียรติคุณทางการศึกษาและวิจัยที่เคยได้รับ

1.6.1                   ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2557

2.1  ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (แสดงเฉพาะ 2013-2019)

 • Wisanuyotin S, Jiravuttipong A, Puapairoj A. De novo lupus nephritis in a renal transplanted child: A case report. Transplantation Proceedings. 2014;46(2):648–50.
 • Paopongsawan P, Wisanuyotin S, Komwilaisak R, Jirapradittha J, Jiravuttipong A, Kiatchoosakun P. Outcome of antenatal hydronephrosis in northeastern Thailand. Asian Biomedicine. 2014;8(5):631–6.
 • Wisanuyotin S, Panombualert S, Jiravuttipong A. Outcome of Pediatric Renal Transplantation in Northeast Thailand. Transplantation. 2014 Jul 15;98:255–255.
 • Rianthavorn P, Kerr SJ, Lumpaopong A, Jiravuttipong A, Pattaragarn A, Tangnararatchakit K, et al. Outcomes and predictive factors of pediatric kidney transplants: An analysis of the Thai Transplant Registry. Pediatric Transplantation. 2013;17(2):112–8.
 • Takeno S, Wisanuyotin S,Jiravuttipong A, Sirivichayakul C, Limkittikul K. Risk factors and outcome of atypical acute post-streptococcal glomerulonephritis in pediatrics. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2013;44(2):281.

2.6    Prescribing Error Reducing After the Implementation of Computerized Physician Order Entry (CPOE) in Thai University Hospital. Soontornpas R, Jiravuttipong A, Pongskul C, Bhoomibunchoo C.  Poster presentation, 2016 Conference of Asia Pacific Association for Medical Informatic.

2.7    Computerized Physician Order Entry (CPOE) Improved Financial Outcome in Thai University Hospital. Pongskul C, Jiravuttipong A, Manokhun D, Poanariang K, Bhoomibunchoo C, Soontornpas R. Poster presentation, 2016 Conference of Asia Pacific Association for Medical Informatic.

2.8    Smart Healthcare in Smart City. Cholatip Pongskul, , Apichat  Jiravuttipong ,
Chavakij BhoomibunchooHAVAKIJ , Rina Patramanon, Chaturapron Chokphukiao. (Oral presentation). HIMSS Asia Pac. 2018.

3.    ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

3.1 วางระบบและดำเนินการด้านการประกันคุณภาพโรงพยาบาล โดยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรผ่านการประเมิน Hospital Accreditationจำนวน 3 ครั้ง

3.2 มีผลงานที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพการทำงานและด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ได้แก่

-พัฒนาระบบ Hospital Information System และ CPOE

-พัฒนาระบบยา high alert drugs

-พัฒนาการให้บริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยในด้วยระบบอัตโนมัติ (Robot) ของโรงพยาบาล
-ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นระบบสมบรูณ์แบบแห่งแรก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-พัฒนาระบบซักและระบบบริหารจัดการผ้าสำหรับผู้ป่วยเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก                   เฉียงเหนือ

-พัฒนาระบบ Logistics ภายในโรงพยาบาลและการจัดตั้งร้านค้าวัสดุการแพทย์

3.3  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การปรับปรุงห้องผ่าตัดจำนวน 21 ห้อง ตามมาตรฐาน JCI, การพัฒนาห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร และคลังเลือดกลาง โดยใช้ระบบ Total Lab Automation และสนับสนุนห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้ผ่านการรับรอง ISO 15189 และ ISO 15190

3.4  เพิ่มพื้นที่บริการ โดยเปิดใช้อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ ทั้งในส่วนของการบริการผู้ป่วยนอกการบริการหอผู้ป่วยไตเทียม หอผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3.5   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ทำให้เผลลัพธ์ด้านรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายได้ของโรงพยาบาลในช่วง ปี พ.ศ. 2552-2553รพ. มีรายได้ประมาณ 2,300 – 2,500 ล้านบาทต่อปี และรายรับสูงกว่ารายจ่ายเพียง 87 ล้านบาทต่อปี ในปัจจุบัน ช่วงปี 2559-2561 มีรายได้เพิ่มเป็น 4,200-4500 ล้านบาท และรายรับสูงกว่ารายจ่ายประมาณ 700-800 ล้านบาทต่อปี

3.6    สนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ จำนวน 17 ศูนย์รวมถึงการสนับสนุนโครงการบ้านกึ่งวิถีเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย

4. ประวัติการทำงาน

4.1      เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

พ.ศ. 2537-2540 ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2545-2548    ประธาน CLT กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2549-2550    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายบริการสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ. 2550-2554    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

พ.ศ. 2554-2556    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายบริหาร

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ฝ่ายโรงพยาบาล

4.2   เคยและหรือกำลังดำรงตำแหน่งกรรมการในราชการ และองค์กรที่สำคัญ

4.2.1    ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Project) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2555

4.2.2    ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Collaboration Center, HACC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551- ปัจจุบัน

4.2.3    รองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

4.3  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในการปฏิบัติราชการ

 • พ.ศ.2536 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2539 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2543 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2546 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2549 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • พ.ศ.2554  มหาวชิรมงกุฎ

4.4    งานที่เป็นผู้ริเริ่มที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ หรืองานอื่น

4.4.1    คณะกรรมการบริหารโครงการ “พัฒนาต้นแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรังและระบบบำบัดทดแทนไต CAPD สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554

4.4.2    นำระบบ Lean in Healthcare มาใช้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำให้หน่วยงานต่างๆ นำแนวคิด Lean มาใช้ เพื่อลดระยะเวลารอคอยได้อย่างต่อเนื่อง

4.5     การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมอุดมศึกษาซึ่งดำเนินโดยคณาจารย์นิสิตและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

4.5.1    ประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ 2561

4.5.2    รองประธานอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561

4.5.3    ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

4.5.4    คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

4.5.5    กรรมการบริหารหลักสูตรระดับหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2553

5.   สมาชิกและกรรมการของสมาคมทางวิชาการ และสมาคมต่างๆ

5.1 สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน

5.2 สมาชิกแพทยสภา แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน

5.3 สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน

6.   ผลงานอื่นๆ ที่สำคัญ

6.1   ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค Northeast Regional HA Forum พ.ศ.2552-2562

6.2   คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล ระดับเขต สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7พ.ศ.2555–ปัจจุบัน

6.3   เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลงได้ 400 ล้านบาท

นั้นคือผลงานที่โดดเด่นของ..รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คนปัจจุบัน

 2,933 total views,  4 views today