วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าว ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน ประเด็น การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

25 มิ.ย. 2021
255

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องมงกุฎเพชร 3 โรงแรมโฆษะขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน จัดโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประเด็น การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID จังหวัดขอนแก่น การระบาด ในระลอกแรก ผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย ระลอกสอง ผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย ระลอกสาม รายใหม่ 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 600 ราย หายป่วย 550 ราย กำลังรักษา 45 ราย เสียชีวิต 5 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564) เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ที่พบในขอนแก่น ส่วนมากเป็นสายพันธุ์แอลฟ่า (อังกฤษ) สำหรับสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) พบ 3 ราย ที่อำเภอพระยืน อำเภอสีชมพู อำเภอโคกโพธิ์ไชย ด้านการดำเนินงานการฉีดวัคซีน (COVID – 19) จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นกำหนดกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน 1,256,172 (ร้อยละ 70 ของประชากรทะเบียนราษฏร์) ปัจจุบันประชาชน ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 63,395 คน (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2564 ) คิดเป็นร้อยละ 5.05 โดยฉีด Sinovac ร้อยละ 5.25 AstraZeneca ร้อยละ 1.86

โดยจะเร่งทำการฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมก่อน หลังจากนั้นจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่จองผ่าน ระบบขอนแก่นพร้อม และลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนของหน่วยบริการในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 30 กันยายน 2564 ให้ครอบคลุมมากถึงร้อยละ 70 ด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น การจัดสรรวัคซีนผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลุ่มเป้าหมายวัคซีน covid-19 จำนวน 6 ครั้ง ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางทั้งสิ้น จำนวน 10 ครั้ง (ครั้งล่าสุด 10/06/64) จำนวน 102,180 โด๊ส หรือจำนวน 61,140 คน แยกเป็น Sinovac จำนวน 82,080 โด๊ส AstraZenaca จำนวน 20,100 โด๊ส จังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะที่ 1 ในเดือนเมษายน 2564 ได้รับจัดสรร จำนวน 10,000 โด๊ส เป็นวัคซีน Sinovac กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนชุดแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ได้รับวัคซีนเป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยระยะที่ 2 จะนำมาฉีดให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามความสมัครใจ และประชาชนตามลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยตามลำดับ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบตามที่เทศบาลนครขอนแก่น เสนอการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนแก่ 1) ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด 2) แม่ค้า ผู้ประกอบการ ในตลาดสดและตลาดอื่นๆ ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 3) กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้ครอบคลุม 70 % เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 100,000 โด๊ส ข้อมูลการฉีดวัคซีน 7 เมษายน -24 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยฉีด 29 หน่วยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของกลุ่มเป้าหมาย แยกเป็น บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 2.03 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.23 บุคคลที่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 0.35 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ร้อยละ 0.82 ประชาชนทั่วไป 0.62% การลงทะเบียนจองวัคซีน ประชาชนลงทะเบียนจองทั้งสิ้นจำนวน 483,780 คน แยกเป็นการลงทะเบียนแบบองค์กร ร้อยละ 19.9 หมอพร้อมและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 57.5 ขอนแก่นพร้อม (Mophic) ร้อยละ 22.6 ด้านการสร้างการรับรู้ประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสื่อพื้นบ้านเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ นายกสมาคมหมอลำ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ได้มอบ CD กลอนลำสื่อพื้นบ้านหมอลำชวนคนขอนแก่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย

หมายเหตุ***สำหรับประเด็นอื่นๆในวันแถลงข่าวจะนำเสนอในลายละเอียดอีกต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading