วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด”สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ พระธาตุศิโรดม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.
สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายวัฒนธรรม สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใน พิธีเปิด


     นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG Model (Bio- Circular -Green Economy )ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด”สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


   นายพันธ์เทพ กล่าวด้วยว่าโดยทุกคนในหน่วยงานร่วมคิด ร่วมสร้างกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานร่วมกันให้ทำงานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy workPlace)และทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันเพื่อให้มีความสุข โดยการทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สร้างความสุขและจรรโลงใจ ผ่านวัฒนธรรมด้านการแสดง ดนตรีงานฝีมือ การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การกีฬา อาหารและการละเล่นต่างๆส่งผลเชิงบวกต่อเด็กเยาวชนและประชาชนโดยรวม


    นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ บุคลากร นักศึกษาเยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดขอนแก่นได้เปิดพื้นที่สร้างสุข สร้างความสุนทรีย์ ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากจุดเล็กๆขยายสู่พื้นที่อื่นๆในเชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และพัฒนาจิตเสริมสร้างให้จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรม สร้างสุขเกิดสังคมปลอดภัยน่าอยู่
  “สุดท้ายนี้ผมขอกุศลผลบุญแห่งคุณงามความดีจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและใช้พื้นที่แห่งนี้ด้วยความสุขกายสุขใจบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขประจำปี 2560 5 จังหวัดขอนแก่น ณ บัดนี้” นายพันธ์เทพ กล่าว.

 216 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดขอนแก่น ส่งตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
ชาวขอนแก่นเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัดิการแห่งรัฐคึกคัก พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
“ชัชวาล” ฮึดสู้ลงแน่ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต 1 จ.ขอนแก่น
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)ออกตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
ขอนแก่นดอกกระเจียวขาวบานแล้ว แม่ค้าออกเก็บมาขายรับต้นฤดูกาล
จ.ขอนแก่น ทำพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566