วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด”สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ พระธาตุศิโรดม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.
สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายวัฒนธรรม สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใน พิธีเปิด


     นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG Model (Bio- Circular -Green Economy )ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด”สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


   นายพันธ์เทพ กล่าวด้วยว่าโดยทุกคนในหน่วยงานร่วมคิด ร่วมสร้างกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานร่วมกันให้ทำงานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy workPlace)และทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันเพื่อให้มีความสุข โดยการทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สร้างความสุขและจรรโลงใจ ผ่านวัฒนธรรมด้านการแสดง ดนตรีงานฝีมือ การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การกีฬา อาหารและการละเล่นต่างๆส่งผลเชิงบวกต่อเด็กเยาวชนและประชาชนโดยรวม


    นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ บุคลากร นักศึกษาเยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดขอนแก่นได้เปิดพื้นที่สร้างสุข สร้างความสุนทรีย์ ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากจุดเล็กๆขยายสู่พื้นที่อื่นๆในเชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาสุขภาวะทางกาย และพัฒนาจิตเสริมสร้างให้จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรม สร้างสุขเกิดสังคมปลอดภัยน่าอยู่
  “สุดท้ายนี้ผมขอกุศลผลบุญแห่งคุณงามความดีจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและใช้พื้นที่แห่งนี้ด้วยความสุขกายสุขใจบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขประจำปี 2560 5 จังหวัดขอนแก่น ณ บัดนี้” นายพันธ์เทพ กล่าว.

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2