วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มข.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุหน่วยงานภายนอก ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

08 มิ.ย. 2022
473

มข.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุหน่วยงานภายนอก ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ(หน่วยงานภายนอก มข.)ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับเครือข่ายฯ มีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103MHz  มีนางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ แนะนำบุคลากร ที่ปฎิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103MHz และชี้แจงการแบ่งประเภทของรายการ ตามข้อกำหนดที่ยื่นจดทะเบียนต่อ กสทช. นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนเสนอในการร่วมกำหนดทิศทางของการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุฯนำเสนอปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ทางสถานีให้การสนับสนุน แลกเปลี่ยนเทคนิคการดำเนินรายการ แนวทางพัฒนาสถานี เทคนิคเพิ่มยอดผู้ฟังผู้ติดตามและรับชมทางออนไลน์

         ด้าน รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวกับที่ประชุมว่า “ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ โดยได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2517 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง รับใช้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง เป็นระยะเวลายาวนานถึง 48 ปี ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานี ฯ ได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสู่การเชื่อมโยงในการดำเนินจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานี พร้อมกันนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุ ประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าว

       ในส่วนของอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเสริมว่า “หวังว่าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักจัดรายการทุกท่าน ในการนำผลของการระดมความคิด เสนอความต้องการ ยกระดับคุณภาพรายการให้เข้าถึงผู้ฟังให้ได้มากขึ้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยท่านอธิการได้อนุมัติฯให้มีการปรับปรุงเสาส่งการออกอากาศเพื่อคุณภาพของสัญญาเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแรงอีกด้วย และทางสถานีก็ได้งบในการปรุงห้องส่งอีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งเวทีในการแลกเปลี่ยนฯในวันนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเสริม

        ด้าน คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า “ต้องขอขอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่เห็นความสำคัญของสถานีวิทยุฯในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงสถานีวิทยุฯให้มีความทันสมัย พัฒนาด้านเทคโนโลยีในการนำรายการต่างๆขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถตอบโจทย์ผู้รับฟังรายการ ผู้คนทุกระดับ วันนี้ยังเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาของการจัดรายการเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปต้องขอชม”

        สุดท้ายนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า “วันนี้ทางกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอแก่น เป็นผู้กำกับดูแลสถานีวิทยุฯโดยตรงได้มาเปิดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุวันนี้ เพื่อระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อบริการข่าวสารให้ท่านผู้รับฟัง  ซึ่งปัจจุบันนี้สถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับใบอนุญาต สถานีบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 จาก กสทช.แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านนี้เอง โดยมีการจัดเวที่แลกเปลี่ยนฯ 2 ครั้ง วันนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายหน่วยงานภายนอก ในส่วนของวันที่ 9 มิย.นี้จะเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ เครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปวันนี้ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายฯทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรวบรวมเป็นหาเพื่อทำการแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์สุงสุดต่อท่านผู้รับฟังทางบ้านต่อไป”นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
กกต.ย้ำชัด เขียนเลขเลือก สว.ด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น และทุกคนต้องมีคะแนน คาดรู้ผลเลือก สว.ตัวแทนจังหวัด 20กลุ่มๆละ 2 คนไม่เกิน 2 ทุ่ม
ทน.ขอนแก่นคุมเข้มคนเร่ร่อน หลังพบกระจายอยู่ในพื้นที่นับร้อยคน