วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันอังคารที่  9  สิงหาคม 2565   คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2565  ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งงานมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565  ณ คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ  :“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)”  งานแถลงข่าว มี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแถลง

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีกครั้งหนึ่งในปีนี้  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์  ตลอดจนประชาชนทั่วไป   รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศของงานฯ ชมผลงานของนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์   รวมถึงร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่าง ๆ ของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ   โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นประจำด้วยดีตลอดมา  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กล่องข้อความ: 1/8  ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การจัดงานที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุก ๆ ปี   

โครงการนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และสร้างทัศนคติ แนวความคิดและสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมในระดับประเทศ ต่อไป  

ด้าน  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  “ในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดิฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้มานำเรียนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญประจำปี ของคณะฯ นั่นคือ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มข.  โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะวิทยาศาสตร์   ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ  :“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)”

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

– นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน 

        กิจกรรมสำคัญในงาน ประกอบด้วย
           – พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 
             ใน วันที่ 18 สิงหาคม เวลา  8.00 -9.00 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ   หน้าอาคาร SC.06               
           -พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์  
             ใน วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 9.00 น. – 11.00 น.   ณ บริเวณหน้า SC. 08 คณะวิทยาศาสตร์
           – กิจกรรมการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ Sit Talks และ AI for All  ในวันที่ 19  สิงหาคม  ณ  ห้อง  3201    
             อาคาร SC.03

นอกจากนี้ตลอดงานทั้งสามวันจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

       -การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
    
  -นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  
        ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

       -นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
        รัชกาลที่ 10

       -นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานนักวิจัย  ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์   
       -นิทรรศการของกลุ่มวิจัย  ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของคณะฯ  รวมทั้งนิทรรศการของ หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ  และเอกชน

ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด เป็นประจำทุกปี  เช่น

– การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

– การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

– การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

– การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ

– การประกวด  Science Show  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์”

– การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น

โอกาสนี้ ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักเรียน นักศึกษา และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน ทุกท่านทุกแขนง เข้าร่วมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ใน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 17- 19  สิงหาคม 2565 นี้  ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเติมความชื้นให้บรรยากาศลดความร้อน
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3