วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

AIS มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

AIS มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่สมดุลของโลกดิจิทัลในทุกมิติ

AIS ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices) ในปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่วันนี้ AIS ได้นำขีดความสามารถของโครงข่ายอัจฉริยะในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลมาขับเคลื่อนเกิดการเติบโตร่วมกัน สู่การสร้างสมดุลทั้งในมิติด้าน “เศรษฐกิจ” ในการมุ่งนำนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย “ด้านสังคม” ทั้งการสนับสนุนให้สังคม ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีความพร้อมต่อการแข่งขัน และในด้าน “สิ่งแวดล้อม” ที่ได้วางนโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการเป็นแกนกลางด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Waste นำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนากระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม E-Waste+ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดีขึ้น

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู้ให้บริการดิจิทัลทำให้เราวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ Digital Infrastructure ของประเทศมีความพร้อมต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างรอบด้าน”

AIS วางกรอบการทำงานเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจ ที่นอกเหนือจากการเดินหน้าขยายสัญญาณโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังต่อยอดศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ในการเดินหน้าสู่ Digital Economy ด้วยโซลูชันและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้มีมาตรฐานระกับสากล

ด้านสังคม ที่วันนี้ AIS มุ่งสร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้กับทุกคนในสังคม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้แก่คนไทยภายใต้โครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์  ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการใช้งานดิจิทัลให้กับคนไทย โดยเราเป็นต้นแบบของผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่ลุกขึ้นมายกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยสู่การเป็น Digital Citizen ผ่านการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบของบริการดิจิทัลที่ช่วยป้องกัน คัดสรรการใช้งานออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย และการสร้างภูมิปัญญา การตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ อุ่นใจไซเบอร์ ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของระบบการศึกษาไทย รวมถึงในมุมของพนักงานเรายังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่เราวางนโยบายการทำงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Power Saving Features ในการวางแผนจัดสรรการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายให้เหมาะสม และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณสถานีฐาน ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และชุมสายสถานีฐาน การชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมด้วยการลดใช้กระดาษเปลี่ยนมาใช้ e-bill แล้วกว่า 8.4 ล้านราย พร้อมเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ E-Waste ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งล่าสุดเราได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนากระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero landfill เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการ E-Waste ได้ด้วยตนเอง บนแพลตฟอร์ม E-Waste+

นายสมชัย กล่าวเสริมในช่วงท้ายว่า “สำหรับการได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI World Index และ DJSI Emerging Markets Index อีกครั้งในปีนี้ จะเป็นมาตรฐานที่เรานำมาใช้ในการทำงานเพื่อวางนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นสิ่งที่พวกเราชาว AIS มีความตั้งใจ สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะมาสร้างประโยชน์และผลักดันให้องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปขยายผลสร้างเป็นจุดแข็งให้กับประเทศต่อไป”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
AIS จัดเต็มแบบสับ รับตรุษจีน ปีมังกรมั่งคั่ง แจกอั่งเปาทั่วหล้า 11 วัน 11 ล้านพอยท์ หนุนการใช้จ่ายของลุกค้า ย้ำพร้อมดูแลทุกบริการดิจิทัลให้คนไทยฉลองตรุษจีน
AIS เปิดศักราชความสุขครั้งใหม่ บน AIS Points Platform รวมทุกไลฟ์สไตล์จากพาร์ทเนอร์ทุกวงการเตรียมอัดแน่นโปรแกรมความพิเศษทั้ง “รับ แลก ลุ้น” สุดฉ่ำตลอดทั้งปี
AIS รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand 2023 ปักหมุดตัวแทนโทรคมไทย 1 เดียวในเวทีอาเซียน ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด
เอไอเอส ยืนยันเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศแข็งแกร่ง นำคลื่นความถี่ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 3 งวด 4
ขานรับนโยบาย กสทช. ลดผลกระทบประชาชนจากแก๊งมิจฉาชีพ เร่งแจ้งเตือน พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าที่ถือตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไป ยืนยันตัวตนได้ทั่วประเทศ
ส่องพฤติกรรมคนไทยกับการรับมือภัยไซเบอร์ในปี 2566 โดย AIS อุ่นใจ CYBER