วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63/ ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยเชิญจัดหางานจังหวัดขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน,กฎหมายที่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวควรรู้, การได้รับความคุ้มครองและสิทธิ์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย, อัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว,สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ และการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช), วิทยุชุมชน, วิทยุประชารัฐ, นักจัดรายการวิทยุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว สามารถนำไปขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั่วถึง 

นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยนำข้อมูลความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการสัมมนา ฯ ไปสื่อสาร ขยายผลสู่ผู้รับฟังรายการและพี่น้องประชาชน ให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในเวทีโลกต่อไป

 809 total views,  1 views today