วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ครม.อนุมัติใช้เงินกู้อีก 3.9 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท 3 เดือนให้กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน

 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยให้ใช้เงินไม่เกิน 3.9 หมื่นล้านบาทจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาทรวม 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. โดยมาตรการนี้ครอบคลุมคน 3 กลุ่มรวม 13 ล้านคน ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีจากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการ 2 ล้านคน

นางสาวรัชดา กล่าวว่า เหตุผลที่มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางเพียง 1,000 บาทต่อเดือน เพราะกลุ่มคนนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากช่องทางอื่นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดย ครม.มอบหมายให้ พม. และกระทรวงการคลังหารือในรายละเอียด เพื่อให้การเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นไปปอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ชี้แจงให้ ครม.รับทราบถึงเจตนารมณ์การเยียวยาเกษตรกร โดยย้ำว่า เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งไม่รวมถึงข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมถึงข้าราชการบำนาญ ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร เพราะได้รับค่าตอบแทนจากสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่า ยังไม่มีการโอนเงินให้คนกลุ่มนี้แต่อย่างใด

 337 total views,  1 views today