วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

(มีคลิป)มข.ลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการ KKU Volleyball Academy

24 มิ.ย. 2023
154

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานลงนาม มี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ มี รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวสรุปโครงการ  พร้อมกล่าวรับการสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงาน KKU Volleyball Academy ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลกับโรงเรียนที่ 1 มี นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่นและโรงเรียนที่ 2  วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายกิตติภพ ถาวร ผู้อำนวยการพร้อมด้วย นางลักขณา คันธสม รองผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ ภูพาที อาจารย์  ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยาน

       ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงโครงการ  KKU Volleyball Academy ว่า “สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการ KKU Volleyball Academy  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  การลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการ KKU Volleyball Academy  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์  และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนทั้ง 2 โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกสรรหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ศูนย์ฝึก KKU Volleyball Academy  เข้าสู่การผึกฝน ฝึกซ้อม สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างนักกีฬาเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ  นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่อยู่สังกัดภายใต้โครงการ KKU Volleyball Academy ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการต่อยอดทางการศึกษาให้กับนักกีฬาอีกด้วย” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

       ในส่วนของ รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับว่า “ ขอกล่าวถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของงานในจัดในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งโครงการ KKU Volleyball Academy [KKU VA]  เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)  โดยการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากลผ่านการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างจริงจัง  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนปณิธานและค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการอุทิศเพื่อสังคม Social  Devotion โดยพัฒนาทักษะเยาวชนหญิงที่มีความศักยภาพสูงในกีฬาวอลเลย์บอลให้มีความสามารถสูงขึ้น สนับสนุนให้ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับต่าง ๆ (ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) พร้มทั่งเพื่อต่อยอดการดำเนินงานสู่การจัดตั้งสโมสรวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนการนำนักกีฬาในโครงการ KKU Volleyball Academy เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพในประเทศและนานาชาติ กิจกรรมและเป้าหมายของโครงการ  มีรายละเอียด ดังนี้ จัดการแข่งขัน Women’s Volleyball Challenge  โดยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมาย คือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษาและนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงขึ้นเพื่อต่อยอดสู่ระดับสโมสรและระดับชาติ ตลอดจนเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ชื่อเสียงด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน Women’s Volleyball Challenge (ครั้งที่ 1)  ในระหว่างวันที่ 15 -17 และชิงชนะเลิศในวันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น  มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ตามด้วยชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา   และชนะเลิศอันดับ 3 ร่วมกัน คือ โรงเรียนหนองเรือวิทยา  และโรงเรียนสว่างแดนดิน อีกทั้ง เพื่อคัดเลือกสรรหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ศูนย์ฝึก KKU Volleyball Academy มีเป้าหมาย คือ สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมกันฝึกฝนและสร้างนักกีฬาเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยมีเป้าหมายคือ การแสดงบทบาทในการอุทิศตนเพื่อสังคมและสนับสนุน SDG 5 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการส่งนักกีฬาในศูนย์ฝึก KKU Volleyball Academy เข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่นักกีฬาจากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) ทำความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงร่วมกันภายในเดือนมิถุนายน 2566 ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภายในนาม โครงการ KKU Volleyball Academy  เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (เฉพาะปี 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี)ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโครงการ KKU Volleyball Academy ให้สโมสรอาชีพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งเสร็จในเดือน กรกฎาคม  2566 นี้” รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

     สุดท้าย รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน KKU Volleyball Academy  กล่าวเสริมว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งโครงการ KKU Volleyball Academy  เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอไอเอ จำกัด  เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดการแข่งขันรายการ KKU Women’s Volleyball Challenge 2023   ที่ผ่านไปด้วยดีแล้วนั้น ลำดับต่อมา เป็นช่วงการการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลแก่ทีมกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียที่ผ่านการคัดเลือกและตัดสินจากผลการแข่งขันที่ผ่านมา เพื่อมาร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สามารถเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์  และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ในวันนี้ สรุปหลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอีสาน2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ที่มีความสามารถหรือศักยภาพสูงในด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้เข้าร่วมการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับต่าง ๆ (ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) และช่วยส่งเสริมให้เกิดการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์เพื่อสามารถต่อยอดสู่ระดับสโมสรลีกอาชีพได้ในอนาคต และ3.เพื่อสนับสนุนทีมกีฬาวอลเลย์บอลทั้ง 2 โรงเรียน”รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวปิดท้าย

       โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น จุดมุ่งหมายเพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา