วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพืชวงศ์ถั่วประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”  มี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯมี ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพืชวงศ์ถั่วประเทศไทยครั้งที่ 8 ให้แก่ นายสมศักดิ์ อิทธิพงษ์ ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,  ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ดร.นิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พืชวงศ์ถั่ว เป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยมานาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ถั่ว อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ในแต่ละปีจึงมีการหมุนเวียนของเงินตราในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การผลิตถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ของประเทศไทย ยังมีปัญหาผลผลิตต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่นำเข้ามากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการใช้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วของประเทศ ให้ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น สามารถลดการนำเข้า นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ในที่สุด 

ด้าน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า “พืชวงศ์ถั่ว เป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยมานาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ถั่ว อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ในแต่ละปีจึงมีการหมุนเวียนของเงินตราในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต การตลาด การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การผลิตถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ของประเทศไทย ยังมีปัญหาผลผลิตต่ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่นำเข้ามากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการใช้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วของประเทศ ให้ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น สามารถลดการนำเข้า นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในที่สุด

โดยวันนี้มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

                ผลจากการประชุมจะช่วยพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชวงศ์ถั่วของประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด ”ด้าน รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

           ด้าน ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเสิมว่า “การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยจัดครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2549  และจัดต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยการจัดครั้งล่าสุด ครั้งที่ 7 จัดเมื่อปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และได้เว้นไปในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

                การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8 จัดโดย สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิจัย พืชวงศ์ถั่วไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยมีวัตถุประสงค์

                1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชวงศ์ถั่วชนิดอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ

                2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม นำไปสู่การวางแผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชวงศ์ถั่วของประเทศ    

                3) เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชวงศ์ถั่วเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

                โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน บรรยายพิเศษ 2 เรื่อง คือ “นวัตกรรมวิจัยพืชวงศ์ถั่ว: พืชอาหารแห่งอนาคต…โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย” และ “การขับเคลื่อนถั่วเหลืองของประเทศในมุมมองของภาคเอกชน” นอกจากนี้ มีการบรรยาย 2 เรื่อง คือ “เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อให้ได้ทุน” และ “เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบความแตกต่างทางพันธุกรรม” และการเสวนา 1 เรื่อง คือ “พืชวงศ์ถั่ว..ทางรอดประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร” สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยรวมจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น ภาคบรรยาย จำนวน 14 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 41 เรื่อง และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และแสดงผลิตภัณฑ์ จากภาครัฐและเอกชน” ด้าน ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยกล่าว

    สุดท้าย นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว กรมวิชาการเกษตรฯ กล่าวว่า “โดยภารกิจของกรมวิชาการเกษตร คือการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พืชวงศ์ถั่ว อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วอื่น ๆ ที่ได้วิจัยและพัฒนาวันนี้ได้นำมาเสนอผลงานวิชาการทั้งในการบรรยา พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่งลังและถั่วอื่น ๆ  ถือว่างานวิจัยที่นำเสนอวันนี้มีความสำคัญต่อการปลุกการผลิตของความต้องการของตลาดในตอนนี้ สามารถตอบสนองของความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ ทางกรมวิชาการเกษตรจะพยามพัฒนาต่อยอดด้านงานวิจัยต่อไป”นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว กรมวิชาการเกษตรฯกล่าวปิดท้าย

https://youtu.be/a275s0ichvo
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

 168 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไคซ์ขานรับนโยบายภาครัฐ ดันธุรกิจสายมูสู่ซอฟต์พาวเวอร์  เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค ภายใต้งาน งานมูเตลู เอ็กซ์โป 2023
จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบ ดีเดย์ 1 ธันวาคม นี้ วอนลูกหนี้เร่งขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือ
พิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลอง 226 ปี เมืองขอนแก่น โดยปีนี้มีหมอลำซุปตาร์ แอน อรดี กับ บอย ศิริชัย หมอลำใจเกินร้อย มาร่วมรำ
น่ารักตะมุตะมิ เด็กๆขอนแก่นใส่ชุดไทยหลายยุคหลายสมัยร่วมลอยกระทง กันอย่างสนุกสนาน
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2  มข.ลั่นประกวดเพลงลูกทุ่งจะยกระดับสู่ซอฟพาวเวอร์ระดับประเทศต่อไป
Glowfish ปลุกกระแสตลาดสำนักงานอีสาน รับการลงทุน NeEC ยอดจองก่อนเปิด 50%