วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่20 ‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’

(มีคลิป)เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566   เวลา 08.30 น.ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่20 ‘ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต’ โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลนักวิจัยเยาวชนพืชสวนดีเด่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม มี รองศาสตราจารย์  ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  มีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300คน  และสื่อมวลชน เดินทางมาร่วมงาน

          เนื่องในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกรียติจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 20 ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดยการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 300 คน เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 188 คน มีผลงานที่นำเสนอจำนวน 131 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 43 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 88 เรื่อง 

      ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเพิ่มเติ่มว่า “ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2544 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ และได้รับการสนับสนุนจากแหล่ง ต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมพืชสวนแห่ง ประเทศไทย เป็นต้น โดยภาควิชาพืชสวน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น การจัดประชุมฯทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการประชุมจะครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขาทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

เนื่องในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกรียติจากสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 20 ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดยการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 300 คน เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 188 คน มีผลงานที่นำเสนอจำนวน 131 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย (oral) 43 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ (poster) 88 เรื่อง

ซึ่งจำนวนผลงานทั้งหมดทุกเรื่องได้รับการตีพิมพ์ใน ‘รวมเล่มบทคัดย่อ (Abstract Book)’ จำนวน 131 เรื่อง ถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ (Proceeding book) จำนวน 68 เรื่อง และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตามมาตรฐานของวารสารแก่นเกษตร ฉบับปกติ (TCI 1) จำนวน 20 เรื่อง”รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าว

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWCijZS.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif ขอเชิญชม ddHjwyR.jpeg ddHjiNI.jpeg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าฯขอนแก่น ย้ำชัดลุยตรวจค้นหายาเสพติดทุกหมู่บ้าน แม้จะหมดห้วงระดมปราบยาเสพติด 90 วัน
ขอนแก่นคุมเข้มชุดสังฆภัณฑ์-สิ่งของทำบุญรับวันพระใหญ่ เตือนผู้ประกบการติดฉลากราคา-มีอายุก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ขอนแก่น มอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร 72 ราย 72 แปลง 1,120 ไร่ ตาม โครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คนขอนแก่นเริ่มไม่มั่นใจหลังรัฐบาลแถลงคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ทั้งยังปรับปรุงเงื่อนไขรายการสินค้าต้องห้ามเพิ่มขึ้น ไม่สามารถใช้เงินในโครงการซื้อได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานสัมมนาประจำปี 2567 เรื่อง “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”