วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

จบลงอย่างยิ่งใหญ่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 11และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2024

           โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมเป็นพันธมิตรจัดงานกว่า 40 หน่วยงาน โดยปีนี้จัดภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน   สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเวทีให้น้องๆเยาวชน-ประชาชนลูกหลานเกษตรกร ได้มีเวทีของการแสดงออกด้านความสามารถการขับร้องเพลงและเล่นดนตรี โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มอบหมายให้ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 11 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2024ในปี 2567

         สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงมินิคอนเสริต์ เวียง นฤมล ,การแสดงโชว์จากเซียนหรั่ง ,มินิคอนเสริต์ศิลปิน แคท อารียา สำหรับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานประเภท ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานประเภท ระดับประชาชนทั่วไป,การประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2024  ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบหมายให้ ดร.ศิริพร โทลา ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,อ.บัญชา  พระพล รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวชื่นชมยินดีพร้อมกล่าวให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด อีกทั้งในการการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2024 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายเสกสรร ศรีไพรวรรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น เดินทางมาเป็นผู้แทนมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศฯ ในปีนี้เวทีได้รับเกียรติจากคณะกรรมากรผู้ทรงคุณวุฒิมาทำการตัดสิน โดยมีคณะกรรมการตัดสินฝ่ายการประกวดลูกทุ่งฯได้แก่ อ.บัญชา  พระพล รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,อ.ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง อ.ประจำสาขาวิชาดนตรี ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ,คุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร มข. ,คุณสมพร ทองเทียม(ดีเจนิชา) ,น.ส.สุภาพร ซาซุม  ผู้สื่อข่าวจากเคเคซี ออนไลน์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ทางด้านของกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญ จักรเสน,อาจารย์อาทิตย์ กระจ่างศรี,อาจารย์คณาธิป ชูพัน อาจารย์สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับสีสันบนเวทีมี คุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองสื่อสารองค์กร มข.และน.ส.สุภาพร ซาซุม  ผู้สื่อข่าวจากเคเคซี ออนไลน์,น.ส.ดวงฤดี  แก้ววิศิษฎ์ เป็นพิธีกร  บรรยากาศได้รับความสนใจจากผู้ชมและกองเชียร์อย่างคึกคักมากมายท่วมท้นเช่นทุกๆปี

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานรอบชิงชนะเลิศ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง  ด.ญ.นงค์นภัสศิริ พัฒนนันท์ดีลีตน  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.เสาวลักษณ์ แสนคุณ   ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สหกรร์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันด้บ 2  นายกฤฎากร  ดวงพิมพ์   ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย เด็กหญิง  ด.ญ.อาริยา  ทุมวัน   ได้รับถ้วยเกียรติยศจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศประเภทชาย

-รางวัลชนะเลิศ  นายนิวุธษกร ประทุม    ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายชาญศักดิ์ มูลโคกสูง ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด

-รองชนะเลิศ อันด้บ 2  นายเอกพล งามเถื่อน ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ขวัญใจประชาชน   นายณัฐวัฒน์ เนียมจักโถน ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก บริษัท เอส.พี.มอเตอร์ โปดักส์ จำกัด

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิง

-รางวัลชนะเลิศ     น.ส.กมลชนก สำเร็จ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

-รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  น.ส.ปฎิมา สำเร็จ  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-รองชนะเลิศ อันด้บ 2   น.ส.แก้วมณี แพงมา  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ขวัญใจประชาชน     น.ส.อุไรจิตร แก้วชา ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

ผลการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2024

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่    วง เฮียอ้วนเกาลัดเยาวราช  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท  ได้รับถ้วยจาก นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วง Lharb Ut Check (หลาบ-อุด-เช็ค)ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้รับถ้วยจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ วง B Crew ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้รับถ้วยจาก คณะเกษตรศาสตร์ มข.

รางวัล People Award ได้แก่ วง ลูมีนัท   ได้รับถ้วยจาก ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

รางวัล ชมเชย ได้แก่ วง short circuit  และ วง Revolution Cat ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  

     สำหรับปีนี้การดำเนินการจัดประกวดฯโดยชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานเกษตรภาคอีสาน โดยปีนี้เวทีได้รับความสนใจจากผู้เข้าทำการประกวดทุกๆประเภทมากมาย ซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาค เป็นการสร้างสีสันในงานเกษตรภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 12 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2025

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเติมความชื้นให้บรรยากาศลดความร้อน
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3