วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

Hope & Help “ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้”ขอเชิญรับชมรายการพิเศษวันศรีนครินทร์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00-18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT

Hope & Help “ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้”ขอเชิญรับชมรายการพิเศษวันศรีนครินทร์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00-18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT

              เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และ รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้“ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้”  สำหรับกิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์  จะมีการจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTและ Facebook Live คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00-18.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าว

กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือ

1. เพื่อการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทย์ และการฝึกอบรมของแพทย์

3. เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

4. เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม

5. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนวันศรีนครินทร์

สำหรับประวัติความเป็นมา

       เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2540 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผ้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายจำนวน 2,110,000 บาท เป็นทุนสำหรับจัดตั้งเริ่มแรก โดยได้จัดให้มีกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนเพิ่มขึ้นทุกปี อาทิเช่น รายการพิเศษวันศรีนครินทร์ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ การแข่งขันกีฬาการกุศลชนิดต่างๆ ได้แก่ กอล์ฟ เปตอง โบว์ลิ่ง วิ่งมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพ การแข่งขันม้า กิจกรรมบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนได้แก่ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในท้องที่ชนบท การตรวจสุขภาพพิเศษประจำปี และจัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า ในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

      ในปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของประเทศทำให้ผู้ป่วยรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทัดเทียมกันได้มากขึ้น โดยใช้ช่องทางบัตรประกันสุขภาพ บัตรประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น คณะกรรมการกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ในด้านการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยด้วยเจตจำนงอันสูงยิ่งที่จะธำรงไว้ซึ่งความสำคัญและความหมายแห่ง “วันศรีนครินทร์” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในสมเด็จย่าให้ประจักษ์แจ้ง และสถิตในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

      “กองทุนวันศรีนครินทร์” จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์และความผาสุกให้เกิดแก่ ประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างดีในสังคมสนองพระราชปณิธานในสมเด็จย่า เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์และศรีสง่าแห่ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” ให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนวันศรีนครินทร์ และได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงรับ “กองทุนวันศรีนครินทร์” อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา

ร่วมสร้างโอกาส สร้างประกายความหวัง ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยผู้มีรายได้น้อยที่มีค่ารักษาเกินสิทธิให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด เพื่อเป็นความหวังและกำลังให้แก่ครอบครัวต่อไปกองทุนวันศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสบทบทุนกองทุนวันศรีนครินทร์ สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนวันศรีนครินทร์ได้ที่

“กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

●ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 551-2-64185-5

●ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 438-1-123456

พร้อมร่วมรับชมรายการพิเศษวันศรีนครินทร์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00-18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT และ Facebook Live คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-363688

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2